10 ก.ย. 2555

๙/๐๘/๕๕


วันพฤหัสบดี ที่ ๙ สิงหาคม  ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.    จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้นม.๒/๒ เรื่อง การเขียนบรรยาย
๓.     จัดสถานสำหรับกิจกรมวันแม่แห่งชาจติในวันที่ ๑๐/๐๙/๕๕
ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.    นักเรียนสามารถเขียนบรรยายได้ในระดับดี จำนวน ๘๐%  อยู่ในระดับปานกลาง ๒๐%
๓.     ได้สถานที่ที่พร้อมสำหรับกิจกรรมวันแม่ทั้งโต๊ะและเก้าอี้ สำหรับผู้ปกครองเด็ก
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น