10 ก.ย. 2555

๒๙/๐๘/๕๕


วันพุธ ที่ ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เวรประจำวัน (รับเด็กหน้าประตูโรงเรียนในตอนเช้า,บริการอาหารกลางวัน,เช็คชื่อเด็กละหมาด
ในเวลาเที่ยง,ส่งเด็กหลักเลิกเรียนหน้าประตูโรงเรียน)
๒.    จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๑/๑ เรื่อง
๓.     จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๒/๑ เรื่อง การท่องบทอาขยาน
๔.     จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๒/๒ เรื่อง การแต่งบทร้อยกรอง
ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติเรียบร้อย
๒.    นักเรียนชั้น ม.๑/๑ สามารถ
๓.     นักเรียยนชั้น ม.๒/๑ สามารถท่องบทอาขยานได้ในระดับดี
๔.     นักเรียนชั้น ม.๒/๒ สามารถแต่งบทร้อยกรองได้ในระดับดี ร้อยละ ๘๐ อยู่ในระดับปานกลาง ๒๐
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น