10 ก.ย. 2555

๘/๐๘/๕๕


วันพุธ ที่ ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เวรประจำวัน (รับเด็กหน้าประตูโรงเรียนในตอนเช้า,บริการอาหารกลางวัน,เช็คชื่อเด็กละหมาด
ในเวลาเที่ยง,ส่งเด็กหลักเลิกเรียนหน้าประตูโรงเรียน)
๒.    จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๑/๑ เรื่อง
๓.     จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๒/๑ เรื่อง การเขียนบรรยาย
๔.     จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๒/๒ เรื่อง ภาษาบาลี สันสกฤต
ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติเรียบร้อย แต่ตอนเที่ยงขณะที่เช็คชื่อละหมาดนักเรียน ๗๐% เล่นขณะที่เช็คชื่อละหมาด
๒.    นักเรียนชั้น ม.๑/๑ สามารถ
๓.     นักเรียยนชั้น ม.๒/๑ สามารถเขียนบรรยายได้ในระดับดี
๔.     นักเรียนชั้น ม.๒/๒ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการทำสมุดเล่มเล็กได้ในระดับดี
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น