10 ก.ย. 2555

๒๗/๐๘/๕๕


วันจันทร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้วแถวเคารพธงชาติ
๒.    จัดกิจกรรมการสอน นักเรียนชั้น ม.๒/๑ เรื่อง การแต่งบทร้อยกรอง
๓.     ศึกษาดูงานที่แปลงเกษตรโรงเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนชั้น ม.๒/๑ สามารถแต่งบทร้อยกรองได้ในระดับดีทุกคน
๒.    ได้ศึกษาเรื่องการเพราะเห็นนางฟ้า การปักชำมะนาว
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น