12 ก.ค. 2555

๑๓/๐๗/๕๕

วัน ศุกร์ ที่ ๑๓ กรกฎาคม๒๕๕๕
กิจกรรม
๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. บริการอาหารกลางวันให้นักเรียน
๔. ประชุม คณะครูอาจารย์โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ
ผลการปฏิบัติงาน
๑.นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
ปัญหาและการแก้ไข
_


๑๒/๐๗/๕๕

วัน พฤหัสบดี ที่ ๑๒  กรกฎาคม๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.    จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ม.๑ เรื่อง ค่าสัมบูรณ์
๓.     จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาศาสนา  ม.๓/๒ เรื่อง การถือศีลอด
๔.     บริการอาหารกลางวันให้นักเรียน
๕.     จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยเสริม ม.๒/๒ เรื่อง ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
ผลการปฏิบัติงาน
๑.นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการหาค่าสัมบูรณ์ได้ในระดับดี
๓. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การถือศีลอดได้ในระดับดี
๔. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ข้อเท้จจริง และข้อคิดเห็นได้ในระดับดี
ปัญหาและการแก้ไข
_

๑๑/๐๗/๕๕

วัน พุธ ที่ ๑๑  กรกฎาคม๒๕๕๕
กิจกรรม
๑. รับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
๒. เข้าแถวเคารพธงชาติ
๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยเสริม ชั้น ม.๑/๑ เรื่อง การใช้ถ้อยคำภาษา
๔. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ม.๒/๑ เรื่อง การเขียนเรียงความ
ม.๒/๒ เรื่อง การเขียนเรียงความ
๕. บริการอาหารกลางวันให้นักเรียน
๖. ประชุมนักศึกษาฝึกสอน ในเวลา ๑๕.๓๐ น -๑๔.๓๐ น. เรื่อง การจัดตั้งคณะทำงานในวันกีฬาอำเภอ และถามความคืบหน้าในการจัดทำภาระงานต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
ผลการปฏิบัติงาน
๑.นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การใช้ถ้อยคำภาษาได้เป็นอย่างดี
ปัญหาและการแก้ไข
_

๑๐/๐๗/๕๕

วัน อังคาร ที่ ๑๐ กรกฎาคม๒๕๕๕
กิจกรรม
๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยเสริม ม.๑/๒ เรื่อง การใช้ถ้อยคำภาษา
๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นม. ๒/๑ เรื่อง การเขียนเรียงความ
ผลการปฏิบัติงาน
๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การใช้ถ้อยคำภาษาได้เป็นอย่างดี
๓. นักเรียนสามารถบอกหลักเกณฑ์การเขียนเรียงความได้ในระดับดี
ปัญหาและการแก้ไข
             -

๐๙/๐๗/๕๕

วัน จันทร์ ที่ ๐๙  กรกฎาคม ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นม. ๒/๑ เรื่อง การเขียนเรียงความ
๓. บริการอาหารกลางวันให้นักเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับรุปแบบในการเขียนเรียงความ
๓. นักเรียนสามารถบอกหลักเกณฑ์การเขียนเรียงความได้ในระดับดี
ปัญหาและการแก้ไข
_

9 ก.ค. 2555

๐๖/๐๗/๕๕

วัน ศุกร์ ที่ ๐๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. บริการอาหารกลางวันให้นักเรียน
๓. จัดบอร์ดการเรียนรู้ภาษาไทย
๔. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทย ม.๓ เรื่อง การการแต่งกลอน เกี่ยวกับวันภาษาไทย
ผลการปฏิบัติงาน
๑.นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.นักเรียนสามารถแต่งกลอนวันภาษาไทยได้ในระดับพอใช้
ปัญหาและการแก้ไข
_

๐๕/๐๗/๕๕

วัน พฤหัสบดี ที่ ๐๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยเสริม ม.๒/๒ เรื่อง การเขียนเรียงความ
๓. บริการอาหารกลางวันให้นักเรียน
๕. จัดบอร์ดการเรียนรู้วันภาษาไทย 
ผลการปฏิบัติงาน
๑.นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับวันภาษาไทย
ปัญหาและการแก้ไข

_

๐๔/๐๗/๕๕


วัน พุธ ที่ ๐๔  กรกฎาคม ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑. รับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
๒. เข้าแถวเคารพธงชาติ
๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยเสริม ชั้น ม.๑/๑ เรื่อง การกล่าวต้อนรับ
๔. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ม.๒/๑ เรื่อง การเขียนเรียงความ
ม.๒/๒ เรื่อง ประโยคความซ้อน
๕. บริการอาหารกลางวันให้นักเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
๑.นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒. นักเรียนสามารถ พูดกล่าวต้อนรับได้ในระดับดี
๓.นักเรียนสามารถยกตัวอย่างประโยคความซ้อนทุกคน
๔.นักเรียนสนุกกับการซ้อมเชียร์
ปัญหาและการแก้ไข
_

๐๓/๐๗/๕๕


วัน อังคาร ที่ ๐๓  กรกฎาคม ๒๕๕๕
กิจกรรม
            ๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยเสริม ม.๑/๒ เรื่อง การกล่าวต้อนรับ
๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นม. ๒/๑ เรื่อง การเขียนเรียงความ
ม.๒/๒ เรื่อง ประโยคความร่วม
๔. บริการอาหารกลางวันให้นักเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒. นักเรียนสามารถกล่าวต้อนรับได้ในระดับดี
๓. นักเรียนสามารถบอกหลักเกณฑ์การเขียนเรียงความได้ในระดับดี
ปัญหาและการแก้ไข
            -

2 ก.ค. 2555

๐๒/๐๗/๕๕


วัน จันทร์ ที่ ๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๕
กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นม. ๒/๑ เรื่อง    ประโยคความรวม
๓. บริการอาหารกลางวันให้นักเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒. นักเรียนสามารถบอกองค์ประกอบของประโยคได้ในระดับดี
ปัญหาและการแก้ไข
_

๒๙/๐๖/๕๕


วัน ศุกร์ ที่ ๒๙  มิถุนายน ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      จัดกิจกรรมกีฬาประจำตำบล โมคลาน ประจำปี ๒๕๕๕
-                   กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ
·       นำเชียร์

๒๘/๐๖/๕๕


วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      จัดกิจกรรมกีฬาประจำตำบล โมคลาน ประจำปี ๒๕๕๕
-                   กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ
·       นำเชียร์

๒๗/๐๖/๕๕


วัน พุธ ที่ ๒๗  มิถุนายน ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑. รับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
๒. เข้าแถวเคารพธงชาติ
๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยเสริม ชั้น ม.๑/๑ เรื่อง การกล่าวต้อนรับ
๔. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ม.๒/๑ เรื่อง ประโยคความรวม
ม.๒/๒ เรื่อง ประโยคความเดียว
๕. บริการอาหารกลางวันให้นักเรียน
๖. ซ้อมเชียร์
ผลการปฏิบัติงาน
๑.นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒. นักเรียนสามารถ พูดกล่าวต้อนรับได้ในระดับดี
๓.นักเรียนสามารถยกตัวอย่างประโยคความรวมได้ทุกคน
๔.นักเรียนสนุกกับการซ้อมเชียร์
ปัญหาและการแก้ไข
_

๒๖/๐๖/๕๕


วัน อังคาร ที่ ๒๖  มิถุนายน ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยเสริม ม.๑/๒ เรื่อง การกล่าวต้อนรับ
๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นม. ๒/๑ เรื่อง ประโยคความเดียว
ม.๒/๒ เรื่อง ประโยคเพื่อการสื่อสาร
๔. บริการอาหารกลางวันให้นักเรียน
๕. ซ้อมเชียร์
ผลการปฏิบัติงาน
๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒. นักเรียนสามารถกล่าวต้อนรับได้ในระดับดี
๓. นักเรียนสามารถแยกแยะประโยคต่างๆ ได้ในระดับดี
๓. นักเรียนสนุกกับการซ้อมเชียร์
ปัญหาและการแก้ไข
_


๒๕/๐๖/๕๕


วัน จันทร์ ที่ ๒๕  มิถุนายน ๒๕๕๕
กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นม. ๒/๑ เรื่อง    ประโยคเพื่อการสื่อสาร
๓. บริการอาหารกลางวันให้นักเรียน
๔. ซ้อมเชียร์
ผลการปฏิบัติงาน
๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒. นักเรียนสามารถบอกองค์ประกอบของประโยคได้ในระดับดี
๓. นักเรียนสนุกกับการซ้อมเชียร์
ปัญหาและการแก้ไข
_