21 มิ.ย. 2555

๒๒/๐๖/๕๕


วัน ศุกร์  ที่ ๒๒  มิถุนายน ๒๕๕๕
 กิจกรรม
๑.    เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.   บริการอาหารกลางวันให้นักเรียน
๓.   ซ้อมเชียร์

ผลการปฏิบัติงาน
๑.นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.นักเรียนสนุกกับการซ้อมเชียร

ปัญหาและการแก้ไข
_


๒๑/๐๖/๕๕


วัน พฤหัสบดี  ที่ ๒๑  มิถุนายน ๒๕๕๕
 กิจกรรม
๑.    เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยเสริม ม.๒/๒ เรื่อง การพูดอวยพร
๓.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ม.๓/๒ เรื่อง คำกลอน
๓.   บริการอาหารกลางวันให้นักเรียน
๕.  ซ้อมเชียร์

ผลการปฏิบัติงาน
๑.นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.นักเรียนสามารถบอกลักษณะของกลอนได้
๓.นักเรียนสนุกกับการซ้อมเชียร์

ปัญหาและการแก้ไข
_

๒๐/๐๖/๕๕


วัน พุธ  ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕
 กิจกรรม
๑.    รับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
๒.   เข้าแถวเคารพธงชาติ
๓.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยเสริม ชั้น ม.๑/๑ เรื่อง การกล่าวคำอวยพร
๔.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ม.๒/๑  เรื่อง การพูดอวยพร
ม.๒/๒ เรื่อง การพูดอวยพร
๕.   บริการอาหารกลางวันให้นักเรียน
๖.    จัดพิมพ์โครงการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
๕.  ซ้อมเชียร์

ผลการปฏิบัติงาน
๑.นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.นักเรียนสามารถยกตัวอย่างคำซ้ำ คำซ้อน ได้ทุกคน
๓. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการทำโครงการ
๔.นักเรียนสนุกกับการซ้อมเชียร์

ปัญหาและการแก้ไข
_

๑๙/๐๖/๕๕


วัน อังคาร  ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
 กิจกรรม
๑.    เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยเสริม ม.๑/๒  เรื่อง การกล่าวคำอวยพร
๓.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นม. ๒/๑ เรื่อง การพูดอวยพร
ม.๒/๒ เรื่อง คำสมาส
๔.    บริการอาหารกลางวันให้นักเรียน
๕. ซ้อมเชียร์

ผลการปฏิบัติงาน
๑.       นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.      นักเรียนสามารถพูดคำอวยพรในโอกาสต่างๆ ได้ในระดับดี
๓.      นักเรียนสนุกกับการซ้อมเชียร

ปัญหาและการแก้ไข
_

๑๘/๐๖/๕๕


วัน จันทร์  ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
 กิจกรรม       
๑.    เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ชั้นม. ๒/๑ เรื่อง คำสมาส
๓.   บริการอาหารกลางวันให้นักเรียน
๔.    ซ้อมเชียร์

ผลการปฏิบัติงาน
๑.       นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.      นักเรียนสามารถยกตัวอย่างคำประสมได้ในระดับดี
๓.      นักเรียนสนุกกับการซ้อมเชียร์

ปัญหาและการแก้ไข
_