8 มิ.ย. 2555

๓๐/๐๖/๕๕


วัน  พุธ  ที่ ๓๐  พฤษภาคม ๒๕๕๕

 กิจกรรม
๑.  เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเสริม  นักเรียนชั้น ม.๑/๑
 เวลา ๐๙.๓๐ น.  ๑๐.๓๐ น.  เรื่อง การพูดแนะนำผู้อื่น
๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑
 เวลา ๑๐.๓๐ น.  ๑๑.๓๐ น.  เรื่อง การย่อความบทร้อยกรอง

ผลการปฏิบัติงาน
๑.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.  นักเรียนชั้น ม.๑/๑ สามารถกล่าวแนะนำผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทุกคนในห้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการทำกิจกรรม
๓. นักเรียนชั้น ม.๒/๑ มีความรู้ในเรื่องการเขียนย่อความจากบทร้อยกรองได้เป็นอย่างดี

ปัญหาและการแก้ไข
-                   นักเรียนบางคนไม่ตั้งใจเรียน
แนวทางแก้ไข
-                   ให้นักเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียนอ่านความหมายของการย่อความและคัดลอกลงสมุด ๑ เที่ยว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น