8 มิ.ย. 2555

๒๙/๐๕/๕๕


วัน อังคาร  ที่ ๒๙  พฤษภาคม ๒๕๕๕

 กิจกรรม
๑.  เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ม.๑/๒
 เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น.  เรื่อง การแนะนำผู้อื่น
๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒
 เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๔.๓๐ น.  เรื่อง การเขียนย่อความ
๔. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑
 เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.  เรื่อง การเขียนย่อความ

ผลการปฏิบัติงาน
๑.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.  นักเรียนชั้น ม.๒/๒และ ๒/๑  ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหาและการแก้ไข
                - นักเรียนคุยในห้องเรียน
การแก้ปัญหา
                -ครูให้นักเรียนที่คุยในห้องเรียน ออมมาสรุปบทเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น