21 มิ.ย. 2555

๑๓/๐๖/๕๕


วัน พุธ  ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
 กิจกรรม
๑.    รับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
๒.   เข้าแถวเคารพธงชาติ
๓.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยเสริม ชั้น ม.๑/๑ เรื่อง การกล่าวคำอวยพร
๔.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ม.๒/๑  เรื่อง คำซ้ำ คำซ้อน ม.๒/๒ เรื่อง คำประสม
๓.   บริการอาหารกลางวันให้นักเรียน
๕.  ซ้อมเชียร์

ผลการปฏิบัติงาน
๑.นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.นักเรียนสามารถยกตัวอย่างคำซ้ำ คำซ้อน ได้ทุกคน
๓.นักเรียนสนุกกับการซ้อมเชียร์

ปัญหาและการแก้ไข
_

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น