8 มิ.ย. 2555

๑/๐๖/๕๕


วัน  ศุกร ที่ ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕
เข้าค่ายอบรมจริยธรรม พุทธ – มุสลิม สู่ชุมชน ณ. มัสยิสบ้านพังปริง

กิจกรรม
๑. จัดกิจกรรมนันทนาการ
๒. จัดกิจกรรมการเล่าเรื่อง


ผลการปฏิบัติงาน

-                   นักเรียนสนุกกับกิจกรรมที่จัด และนักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ

ปัญหาและการแก้ไข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น