8 มิ.ย. 2555

๐๘/๐๖/๕๕


วัน ศุกร์ ที่  มิถุนายน ๒๕๕๕
 กิจกรรม
๑.           เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ม.๑/๒ วิชา คณิตศาสตร์
๓.     บริการอาหารกลางวัน
๔.   ซ้อมเชียร

ผลการปฏิบัติงาน
๑.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.  นักเรียนสนุกกับการซ้อมเชียร์

ปัญหาและการแก้ไข
_

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น