10 ก.ย. 2555

๑๐/๐๘/๕๕


วันจันทร์ ที่ ๑๐ กันยายน  ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้วแถวเคารพธงชาติ
๒.    จัดกิจกรรมการสอน นักเรียนชั้น ม.๒/๑ เรื่อง สำนวนไทย
๓.     ศึกษาดูงานที่แปลงเกษตรโรงเรียน
๔.     จัดกิจกรรมการสอนอิสลามศึกษาอิสลาม เรื่อง การละหมาด
๕.     จัดกิจกรรมการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ม.๒/๒ เรื่อง ทวีปเอเชีย
ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนชั้น ม.๒/๑ สามารถแยกแยะสำนวนไทย คำสุภาษิต คำพังเพย ได้
๒.    ได้ศึกษาเรื่องการเพราะเห็นนางฟ้า การปักชำมะนาว
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -


๗/๐๘/๕๕


วันศุกร์ ที่ ๗  สิงหาคม ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้าแถวเคารพธงชาติ

ผลการปฏิบัติงาน
๒.    นักเรียนเข้าแถวเรียบร้อย
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -

๖/๐๘/๕๕


วันพฤหัสบดี ที่ ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.    จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้นม.๒/๒ เรื่อง การจัดทำโครงงาน

ผลการปฏิบัติงาน
๓.     นักเรียนชั้น ม.๒/๒ สามารถเขียนโครงงานได้ทุกกลุ่ม
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -

๕/๐๘/๕๕


วันพุธ ที่ ๕  กันยายน  ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เวรประจำวัน (รับเด็กหน้าประตูโรงเรียนในตอนเช้า,บริการอาหารกลางวัน,เช็คชื่อเด็กละหมาด
ในเวลาเที่ยง,ส่งเด็กหลักเลิกเรียนหน้าประตูโรงเรียน)
๒.    จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๒/๒ เรื่อง การจัดทำโครงงาน
๓.     จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๑/๑ เรื่อง
๔.     จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๒/๑ เรื่อง การทำโครงงาน
ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติเรียบร้อย
๒.    นักเรียนชั้น ม.๑/๑ สามารถ
๓.     นักเรียยนชั้น ม.๒/๑ สามารถท่องบทอาขยานได้ในระดับดี
๔.     นักเรียนชั้น ม.๒/๒ ได้รู้จักการทำกิจกรรมกลุ่มรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -

๔/๐๘/๕๕วันอังคารที่ ๔ กันยายน  ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.    จัดกิจกรรมการสอน นักเรียนชั้น ม.๑/๒ เรื่อง
๓.     จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๒/๒ เรื่อง การท่องบทอาขยาน
๔.     จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๒/๑ เรื่อง การจัดทำโครงงาน
ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนชั้น ม.๑ สามารถ
๒.    นักเรียนชั้น  ม. ๒/๒ สามารถท่องบทอาขยานได้ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๘๐% อยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕% อยู่ในระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ ๑๕
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
-                   นักเรียนชั้น ม.๒/๒ จำนวน ๑๐ คน ไม่สามารถท่องบทอาขยานได้ในคาบเรียน
แนวทางแก้ไข
-                   สอนพิเศษตอนเย็น บ่ายสามโมงครึ่ง ให้นักเรียนท่องบทอาขยาน

                -