10 ก.ย. 2555

๒๒/๐๘/๕๕


วันพุธ ที่ ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เวรประจำวัน (รับเด็กหน้าประตูโรงเรียนในตอนเช้า,บริการอาหารกลางวัน,เช็คชื่อเด็กละหมาด
ในเวลาเที่ยง,ส่งเด็กหลักเลิกเรียนหน้าประตูโรงเรียน)
๒.    จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๑/๑ เรื่อง
๓.     จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๒/๑ และ ม.๒/๒ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติเรียบร้อย
๒.    นักเรียนชั้น ม. ๑/๑ สามารถ
๓.     นักเรียนชั้น ม.๒/๑ และ ม.๒/๒ สามารถอ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้ในดีคิดเป็นร้อยละ ๘๐
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๘ อยู่ในระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ ๒
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น