10 ก.ย. 2555

๓๑/๐๗/๕๕


วันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.    จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ม.๑/๒ เรื่อง
๓.     จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๒/๑และ ม.๒/๒  เรื่อง การเขียนจดหมายกิจธุระ
ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนชั้นม.๑ สามารถ
๒.    นักเรียนชั้น ม.๒/๑ สามารถเขียนจดหมายกิจธุระได้ในระดับดี จำนวน ๓๐ คน อยู่ในระดับปาน
กลาง ๑๔ คน
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น