10 ก.ย. 2555

๓/๐๘/๕๕


วันจันทร์ ที่ ๓  กันยายน  ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้วแถวเคารพธงชาติ
๒.    จัดกิจกรรมการสอน นักเรียนชั้น ม.๒/๑ เรื่อง การจัดทำโครงงาน
๓.     ศึกษาดูงานที่แปลงเกษตรโรงเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนชั้น ม.๒/๑ สามารถเลือกเรื่องในการจัดทำโครงการของแต่ละกลุ่มได้ในระดับดี และนักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่ม
๒.    ได้ศึกษาเรื่องการเพราะเห็นนางฟ้า การปักชำมะนาว
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น