10 ก.ย. 2555

๖/๐๘/๕๕


วันจันทร์ ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้วแถวเคารพธงชาติ
๒.    จัดกิจกรรมการสอน นักเรียนชั้น ม.๒/๑ เรื่อง ภาษาบาลี สันสกฤต
๓.     ศึกษาดูงานที่แปลงเกษตรโรงเรียน
๔.     จัดป้ายนิเทศวันแม่แห่งชาติ
ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนชั้น ม.๒/๑ สามารถยกตัวอย่างภาษาบาลี สันสกฤตได้ในระดับดี ๔๐ คน นักเรียนที่อยู่ในระดับปานกลาง ๔ คน
๒.    ได้ศึกษาเรื่องการเพราะเห็นนางฟ้า
๓.     นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติ และได้นำผลงานของเด็กที่ชนะการประกวดติดป้ายนิเทศเพื่อให้คนอื่นได้รับชม
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น