10 ก.ย. 2555

๑๐/๐๘/๕๕


วันจันทร์ ที่ ๑๐ กันยายน  ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้วแถวเคารพธงชาติ
๒.    จัดกิจกรรมการสอน นักเรียนชั้น ม.๒/๑ เรื่อง สำนวนไทย
๓.     ศึกษาดูงานที่แปลงเกษตรโรงเรียน
๔.     จัดกิจกรรมการสอนอิสลามศึกษาอิสลาม เรื่อง การละหมาด
๕.     จัดกิจกรรมการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ม.๒/๒ เรื่อง ทวีปเอเชีย
ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนชั้น ม.๒/๑ สามารถแยกแยะสำนวนไทย คำสุภาษิต คำพังเพย ได้
๒.    ได้ศึกษาเรื่องการเพราะเห็นนางฟ้า การปักชำมะนาว
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น