10 ก.ย. 2555

๑๖/๐๘/๕๕


วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ สิงหาคม  ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.    จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๒/๒ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
ผลการปฏิบัติงาน
๓.     นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติเรียบร้อย
๔.     นักเรียนชั้น ม. ๑/๑ สามารถ
๕.     นักเรียนชั้น ม.๒/๒ สามารถอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้ในดีคิดเป็นร้อยละ ๘๐ อยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๐
 ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น