10 ก.ย. 2555

๒๑/๐๘/๕๕


วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.    จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ม.๑/๒ เรื่อง
๓.     จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๒/๒  เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
๔.     จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๒/๑  เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนชั้นม.๑ สามารถ
๒.     นักเรียนชั้น ม.๒/๑และ ม.๒/๒ สามารถอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้ในดีคิดเป็นร้อยละ
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น