10 ก.ย. 2555

๒๐/๐๗/๕๕


วันศุกร์ ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.    จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้นม.๓ เรื่อง การจับใจความสำคัญ
ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนชัน ม.๓ สามารถอ่านจับใจความได้ในระดับดีทุกคน
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น