10 ก.ย. 2555

๑๗/๐๗/๕๕
วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.    จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ม.๑/๒ เรื่องการเตรียมการพูด
๓.     บริการอาหารกลางวัน
๔.     จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๒/๑และ ม.๒/๒  เรื่องคำราชาศัพท์
ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนชั้นม.๑ สามารถเขียนบทพูดได้ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๕๐ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๐ อยู่ในระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ ๓๐
๒.    นักเรียนชั้น ม.๒/๑ สามารถยกตัวอย่างคำราชาศัพท์ และเขียนคำราชาศัพท์ลงในสมุดเล่มเล็กได้ในระดับดี
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหา
๑.      นักเรียนชั้นม.๑/๒ จำนวน ๑๐ คนไม่เตรียบบทพูดมา
แนวทางแก้ไข
๑.      ให้นักเรียนไปศึกษาข้อมูลจากห้องสมุดแล้วเขียนบทพูดให้เสร็จภายในคาบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น