10 ก.ย. 2555

๑๔/๐๘/๕๕


วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.    จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ม.๑/๒ เรื่อง
๓.     จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๒/๒  เรื่อง การเขียนบรรยาย
๔.     จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๒/๑  เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว

ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนชั้นม.๑ สามารถ
๒.    นักเรียนชั้น ม.๒/๒ สามารถเขียนบรรยายได้ในระดับดี ทุกคน
๓.     นักเรียนชั้น ม.๒/๑ สามารถอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้ในดีคิดเป็นร้อยละ ๕๐ อยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๐ อยู่ในระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ ๓๐
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น