10 ก.ย. 2555

๖/๐๘/๕๕


วันพฤหัสบดี ที่ ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.    จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้นม.๒/๒ เรื่อง การจัดทำโครงงาน

ผลการปฏิบัติงาน
๓.     นักเรียนชั้น ม.๒/๒ สามารถเขียนโครงงานได้ทุกกลุ่ม
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น