10 ก.ย. 2555

๒๘/๐๘/๕๕


วันอังคารที่ ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.    จัดกิจกรรมการสอน นักเรียนชั้น ม.๑/๒ เรื่อง
๓.     จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๒/๒ และ ม.๒/๑  เรื่อง การแต่งบทร้อยกรอง
ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนชั้นม.๑ สามารถ
๒.    นักเรียนชั้น ม.๒/๑ และ ม. ๒/๒ ทุกคนสามารถแต่งบทร้อยกรองได้ในระดับดี
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น