10 ก.ย. 2555

๒๕/๐๗/๕๕


วันพุธ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.    สอบกลางภาคนักเรียนชั้น ม.๑/๑
๓.     สอบกลางภาควิชาภาษาไทย ชั้น ม.๒/๑ และ ม.๒/๒
ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนทุกคนตั้งใจสอบ
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น