10 ก.ย. 2555

๔/๐๘/๕๕วันอังคารที่ ๔ กันยายน  ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.    จัดกิจกรรมการสอน นักเรียนชั้น ม.๑/๒ เรื่อง
๓.     จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๒/๒ เรื่อง การท่องบทอาขยาน
๔.     จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๒/๑ เรื่อง การจัดทำโครงงาน
ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนชั้น ม.๑ สามารถ
๒.    นักเรียนชั้น  ม. ๒/๒ สามารถท่องบทอาขยานได้ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๘๐% อยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕% อยู่ในระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ ๑๕
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
-                   นักเรียนชั้น ม.๒/๒ จำนวน ๑๐ คน ไม่สามารถท่องบทอาขยานได้ในคาบเรียน
แนวทางแก้ไข
-                   สอนพิเศษตอนเย็น บ่ายสามโมงครึ่ง ให้นักเรียนท่องบทอาขยาน

                -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น