10 ก.ย. 2555

๑๖/๐๗/๕๕


วันจันทร์ ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้วแถวเคารพธงชาติ
๒.    จัดกิจกรรมการสอน นักเรียนชั้น ม.๒/๑ เรื่อง ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็น
๓.     บริการอาหารกลางวันให้เด็ก
ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้ในระดับดี
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น