10 ก.ย. 2555

๑๓/๐๘/๕๕


วันจันทร์ ที่ ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้วแถวเคารพธงชาติ
๒.    จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๒/๒ เรื่อง การเขียนบรรยาย
๓.     บริการอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนชั้น ม.๒/๑ สามารถเขียนบรรยาได้ในระดับดี
๒.    นักเรียนข้าแถวเคารพธงชาติเรียบร้อย
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น