10 ก.ย. 2555

๑๐/๐๘/๕๕


วันจันทร์ ที่ ๑๐ กันยายน  ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้วแถวเคารพธงชาติ
๒.    จัดกิจกรรมการสอน นักเรียนชั้น ม.๒/๑ เรื่อง สำนวนไทย
๓.     ศึกษาดูงานที่แปลงเกษตรโรงเรียน
๔.     จัดกิจกรรมการสอนอิสลามศึกษาอิสลาม เรื่อง การละหมาด
๕.     จัดกิจกรรมการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ม.๒/๒ เรื่อง ทวีปเอเชีย
ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนชั้น ม.๒/๑ สามารถแยกแยะสำนวนไทย คำสุภาษิต คำพังเพย ได้
๒.    ได้ศึกษาเรื่องการเพราะเห็นนางฟ้า การปักชำมะนาว
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -


๗/๐๘/๕๕


วันศุกร์ ที่ ๗  สิงหาคม ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้าแถวเคารพธงชาติ

ผลการปฏิบัติงาน
๒.    นักเรียนเข้าแถวเรียบร้อย
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -

๖/๐๘/๕๕


วันพฤหัสบดี ที่ ๖  สิงหาคม  ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.    จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้นม.๒/๒ เรื่อง การจัดทำโครงงาน

ผลการปฏิบัติงาน
๓.     นักเรียนชั้น ม.๒/๒ สามารถเขียนโครงงานได้ทุกกลุ่ม
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -

๕/๐๘/๕๕


วันพุธ ที่ ๕  กันยายน  ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เวรประจำวัน (รับเด็กหน้าประตูโรงเรียนในตอนเช้า,บริการอาหารกลางวัน,เช็คชื่อเด็กละหมาด
ในเวลาเที่ยง,ส่งเด็กหลักเลิกเรียนหน้าประตูโรงเรียน)
๒.    จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๒/๒ เรื่อง การจัดทำโครงงาน
๓.     จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๑/๑ เรื่อง
๔.     จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๒/๑ เรื่อง การทำโครงงาน
ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติเรียบร้อย
๒.    นักเรียนชั้น ม.๑/๑ สามารถ
๓.     นักเรียยนชั้น ม.๒/๑ สามารถท่องบทอาขยานได้ในระดับดี
๔.     นักเรียนชั้น ม.๒/๒ ได้รู้จักการทำกิจกรรมกลุ่มรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -

๔/๐๘/๕๕วันอังคารที่ ๔ กันยายน  ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.    จัดกิจกรรมการสอน นักเรียนชั้น ม.๑/๒ เรื่อง
๓.     จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๒/๒ เรื่อง การท่องบทอาขยาน
๔.     จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๒/๑ เรื่อง การจัดทำโครงงาน
ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนชั้น ม.๑ สามารถ
๒.    นักเรียนชั้น  ม. ๒/๒ สามารถท่องบทอาขยานได้ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๘๐% อยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕% อยู่ในระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ ๑๕
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
-                   นักเรียนชั้น ม.๒/๒ จำนวน ๑๐ คน ไม่สามารถท่องบทอาขยานได้ในคาบเรียน
แนวทางแก้ไข
-                   สอนพิเศษตอนเย็น บ่ายสามโมงครึ่ง ให้นักเรียนท่องบทอาขยาน

                -

๓/๐๘/๕๕


วันจันทร์ ที่ ๓  กันยายน  ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้วแถวเคารพธงชาติ
๒.    จัดกิจกรรมการสอน นักเรียนชั้น ม.๒/๑ เรื่อง การจัดทำโครงงาน
๓.     ศึกษาดูงานที่แปลงเกษตรโรงเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนชั้น ม.๒/๑ สามารถเลือกเรื่องในการจัดทำโครงการของแต่ละกลุ่มได้ในระดับดี และนักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่ม
๒.    ได้ศึกษาเรื่องการเพราะเห็นนางฟ้า การปักชำมะนาว
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -

๓๑/๐๘/๕๕


วันศุกร์ ที่ ๓๑  สิงหาคม ๒๕๕๕
กิจกรรม
เข้าค่ายอบรมวิทย์ฯ ณ อุทยานแห่งชาติเขานัน

๓๐/๐๘/๕๕


วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๕๕
กิจกรรม
                เข้าค่ายอบรมวิทย์ฯ ณ อุทยานแห่งชาติเขานัน

๒๙/๐๘/๕๕


วันพุธ ที่ ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เวรประจำวัน (รับเด็กหน้าประตูโรงเรียนในตอนเช้า,บริการอาหารกลางวัน,เช็คชื่อเด็กละหมาด
ในเวลาเที่ยง,ส่งเด็กหลักเลิกเรียนหน้าประตูโรงเรียน)
๒.    จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๑/๑ เรื่อง
๓.     จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๒/๑ เรื่อง การท่องบทอาขยาน
๔.     จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๒/๒ เรื่อง การแต่งบทร้อยกรอง
ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติเรียบร้อย
๒.    นักเรียนชั้น ม.๑/๑ สามารถ
๓.     นักเรียยนชั้น ม.๒/๑ สามารถท่องบทอาขยานได้ในระดับดี
๔.     นักเรียนชั้น ม.๒/๒ สามารถแต่งบทร้อยกรองได้ในระดับดี ร้อยละ ๘๐ อยู่ในระดับปานกลาง ๒๐
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -

๒๘/๐๘/๕๕


วันอังคารที่ ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.    จัดกิจกรรมการสอน นักเรียนชั้น ม.๑/๒ เรื่อง
๓.     จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๒/๒ และ ม.๒/๑  เรื่อง การแต่งบทร้อยกรอง
ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนชั้นม.๑ สามารถ
๒.    นักเรียนชั้น ม.๒/๑ และ ม. ๒/๒ ทุกคนสามารถแต่งบทร้อยกรองได้ในระดับดี
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -

๒๗/๐๘/๕๕


วันจันทร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้วแถวเคารพธงชาติ
๒.    จัดกิจกรรมการสอน นักเรียนชั้น ม.๒/๑ เรื่อง การแต่งบทร้อยกรอง
๓.     ศึกษาดูงานที่แปลงเกษตรโรงเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนชั้น ม.๒/๑ สามารถแต่งบทร้อยกรองได้ในระดับดีทุกคน
๒.    ได้ศึกษาเรื่องการเพราะเห็นนางฟ้า การปักชำมะนาว
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -

๒๔/๐๘/๕๕


วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๕๕
กิจกรรม
                โรงเรียนหยุดเรียนเป็นเจ้าภาพแข่งขันกิจกรรมวิชาการของอำเภอท่าศาลา

๒๓/๐๘/๕๕


วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๕๕
กิจกรรม
                โรงเรียนหยุดเรียนเป็นเจ้าภาพแข่งขันกิจกรรมวิชาการของอำเภอท่าศาลา

๒๒/๐๘/๕๕


วันพุธ ที่ ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เวรประจำวัน (รับเด็กหน้าประตูโรงเรียนในตอนเช้า,บริการอาหารกลางวัน,เช็คชื่อเด็กละหมาด
ในเวลาเที่ยง,ส่งเด็กหลักเลิกเรียนหน้าประตูโรงเรียน)
๒.    จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๑/๑ เรื่อง
๓.     จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๒/๑ และ ม.๒/๒ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติเรียบร้อย
๒.    นักเรียนชั้น ม. ๑/๑ สามารถ
๓.     นักเรียนชั้น ม.๒/๑ และ ม.๒/๒ สามารถอ่านออกเสียงบทร้อยกรองได้ในดีคิดเป็นร้อยละ ๘๐
อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑๘ อยู่ในระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ ๒
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -

๒๑/๐๘/๕๕


วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.    จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ม.๑/๒ เรื่อง
๓.     จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๒/๒  เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
๔.     จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๒/๑  เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง
ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนชั้นม.๑ สามารถ
๒.     นักเรียนชั้น ม.๒/๑และ ม.๒/๒ สามารถอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้ในดีคิดเป็นร้อยละ
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -

๒๐/๐๘/๕๕


วันจันทร์ ที่ ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๕๕
กิจกรรม
                หยุดเรียนวันฮารีรายอ

๑๗/๐๘/๕๕


วันศุกร์ ที่ ๑๗  สิงหาคม ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      ทางโรงเรียนพาเด็กไปศึกษาดู ณ มอ.สงขลา (งานวิทย์ฯ และงานเกษตรแฟร์) 

๑๖/๐๘/๕๕


วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ สิงหาคม  ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.    จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๒/๒ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
ผลการปฏิบัติงาน
๓.     นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติเรียบร้อย
๔.     นักเรียนชั้น ม. ๑/๑ สามารถ
๕.     นักเรียนชั้น ม.๒/๒ สามารถอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้ในดีคิดเป็นร้อยละ ๘๐ อยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๐
 ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -

๑๕/๐๘/๕๕


วันพุธ ที่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เวรประจำวัน (รับเด็กหน้าประตูโรงเรียนในตอนเช้า,บริการอาหารกลางวัน,เช็คชื่อเด็กละหมาด
ในเวลาเที่ยง,ส่งเด็กหลักเลิกเรียนหน้าประตูโรงเรียน)
๒.    จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๑/๑ เรื่อง
๓.     จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๒/๑ และ ม.๒/๒ เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติเรียบร้อย
๒.    นักเรียนชั้น ม. ๑/๑ สามารถ
๓.     นักเรียนชั้น ม.๒/๑ สามารถอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้ในดีคิดเป็นร้อยละ ๕๐ อยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๐ อยู่ในระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ ๓๐
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -

๑๔/๐๘/๕๕


วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.    จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ม.๑/๒ เรื่อง
๓.     จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๒/๒  เรื่อง การเขียนบรรยาย
๔.     จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๒/๑  เรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว

ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนชั้นม.๑ สามารถ
๒.    นักเรียนชั้น ม.๒/๒ สามารถเขียนบรรยายได้ในระดับดี ทุกคน
๓.     นักเรียนชั้น ม.๒/๑ สามารถอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้ในดีคิดเป็นร้อยละ ๕๐ อยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒๐ อยู่ในระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ ๓๐
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -