10 ก.ย. 2555

๓๐/๐๒/๕๕


วันจันทร์ ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้วแถวเคารพธงชาติ
๒.    จัดกิจกรรมการสอน นักเรียนชั้น ม.๒/๑ เรื่อง การเขียนจดหมายธุรกิจ
๓.     จัดกิจกรรมการสอน นักเรียนชั้น ม.๓/๑ เรื่อง การเขียนโครงงาน
ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนชั้น ม.๒/๑ สามารถเขียนจดหมายกิจธุระได้ในระดับดี
๒.    นักเรียนชั้น ม.๓/๑ สามารถเขียนเค้าโครงในการทำโครงงานได้
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น