10 ก.ย. 2555

๗/๐๘/๕๕


วันอังคารที่ ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.    จัดกิจกรรมการสอน นักเรียนชั้น ม.๑/๒ เรื่อง
๓.     จัดกิจกรรมการสอนนักเรียนชั้น ม.๒/๒ และ ม.๒/๑  เรื่อง ภาษาบาลี สันสกฤต
ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนชั้นม.๑ สามารถ
๒.    นักเรียนชั้น ม.๒/๑ และ ม. ๒/๒ ทุกคนสามารถยกตัวอย่างภาษาบาลีสันสกฤตได้ในระดับดี
และทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
                -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น