10 ก.ย. 2555

๒๖/๐๗/๕๕


วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
กิจกรรม
๑.      เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ม.๒/๒ เรื่อง การเขียนจดหมายกิจธุระ
ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนสามารถเขียนจดหมายกิจธุระได้ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๕๐ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ ๓๐ อยู่ในระดับปรับปรุงร้อยละ ๒๐
ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหา
๑.      นักเรียนไม่ได้เตรียมโครงการที่ครูสั่งมาจึงเป็นผลให้นักเรียนเขียนจดหมายกิจฤธุระไม่ได้
แนวทางแก้
๑.      ครูค้นหาโครงการให้นักเรียนศึกษาเพื่อเขียนจดหมายกิจธุระ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น