8 มิ.ย. 2555

๐๗/๐๖/๕๕


วัน  พฤหัสบดี  ที่ ๐๗  มิถุนายน ๒๕๕๕

 กิจกรรม
๑.  เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นักเรียนชั้น ม.๒/๒
 เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๓.๓๐ น.  เรื่อง การย่อความจากบทร้อยกรอง

ผลการปฏิบัติงาน
๑.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.  นักเรียนชั้น ม.๒/๑ มีความรู้ในเรื่องการเขียนย่อความจากบทร้อยกรองได้เป็นอย่างดี

ปัญหาและการแก้ไข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น