19 พ.ค. 2555

๑๗/๐๕/๕๕


วัน พฤหับดี ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 กิจกรรม
๑.  เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ม.๒/๒
 เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๓.๓๐ น.  เรื่อง พ่อแม่รังแกลูก

ผลการปฏิบัติงาน
๑.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.  นักเรียนชั้น ม.๒/๒ ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหาและการแก้ไข
_

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น