25 พ.ค. 2555

๒๕/๐๕/๕๕

วัน  ศุกร ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕


กิจกรรม

๑. เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดบอร์ด เนื่องในวันงดสูบบุหรี่
๓. บริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน

 
ผลการปฏิบัติงาน

๑. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.  ผลงานการจัดบอร์ด วันงดสูบบุหรี

 
ปัญหาและการแก้ไข
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น