19 พ.ค. 2555

๑๘/๐๕/๕๕


วัน ศุกร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 กิจกรรม
๑.    เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้น ป.๓/๑
 เวลา ๐๘..๓๐ น. – ๐๙.๓๐ น.  เรื่อง รูปทรงเรขาคณิต
๓.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้น ป.๔/๑
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. เรื่อง มารู้จักคอมพิวเตอร์

ผลการปฏิบัติงาน
๑.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.  นักเรียนชั้น ม.๓/๑ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหาและการแก้ไข
_

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น