24 พ.ค. 2555

๒๓/๐๕/๕๕


วัน  พุธ  ที่ ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๕๕

 กิจกรรม
๑.  เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเสริม  นักเรียนชั้น ม.๑/๑
 เวลา ๐๙.๓๐ น. ๑๐.๓๐ น.  เรื่อง คำพูดนั้น..สำคัญไฉน
๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑
 เวลา ๑๐.๓๐ น. ๑๑.๓๐ น.  เรื่อง พูดดีมีเสน่ห์

ผลการปฏิบัติงาน
๑.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.  นักเรียนชั้น ม.๑/๑และ ๒/๑  ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหาและการแก้ไข
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น