19 พ.ค. 2555

๑๖/๐๕/๕๕


วัน พุธ ที่ ๑๖ `พฤษภาคม ๒๕๕๕
 กิจกรรม
๑.  เวรประจำวัน (ต้อนรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน/บริการอาหารเที่ยงให้กับนักเรียน)
๒. ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
๓.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ม.๒/๒
 เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๓.๓๐ น.  เรื่อง พ่อแม่รังแกลูก

ผลการปฏิบัติงาน
๑.  นักเรียนเข้ามาในบริเวณโรงเรียนเรียบร้อยดี แต่มีบางคนที่แต่งกายไม่เรียบร้อย
๒. นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๓.  นักเรียนชั้น ม.๒/๒ ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหาและการแก้ไข
_

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น