24 พ.ค. 2555

๒๔/๐๕/๕๕


วัน  พฤหัสบดี  ที่ ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๕๕

 กิจกรรม
๑.  เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นักเรียนชั้น ม.๒/๒
 เวลา ๑๒.๓๐ น. ๑๓.๓๐ น.  เรื่อง คำพูดนั้น..สำคัญไฉน

ผลการปฏิบัติงาน
๑.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.  นักเรียนชั้น ม.๑/๑และ ๒/๑  ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหาและการแก้ไข
-
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น