19 พ.ค. 2555

ประวัติโรงเรียน


ประวัติโรงเรียน บ้านทุ่งเกราะ
โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ หมู่ที่ ๔ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๑๖๐โทรศัพท์๐-๗๕๓๔- ๙๓๒๔ website http://btkschool.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
จัดตั้งเมื่อ
                วันที่ ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๓ เริ่มทำการสอนเมื่อวันที่ ๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๓ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีผู้อุปการะโรงเรียน คือนายโดง มะหลีโดง โดยสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาดกว้าง ๖ เ มตร ยาว ๑๒ เ มตร มีครูทำการสอน ๒ คน ครูใหญ่ คือนายคลาด ธานินพงศ์ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้รับเงินจากทางราชการ เปลี่ยนหลังคามุงจากเป็นสังกะสี เพิ่มขนาดความยาวออกเป็น ๑๖ เมตร งบประมาณ ๓,๕๐๐ บาท วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๕ เกิดวาตภัย โรงเรียนได้รับความเสียหาย วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ . ๒๕๐๖ นายคลาด ธานินนพงศ์ ไ ด้ขอที่ดินของนายคต หมินหมัน เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ ป. ๑ ก (วาตภัย) ราคา ๓,๖๐๐ บาท ขนาด ๒๔ x ๖ เมตร จำนวน ๓ ห้องเรียน  นักเรียนได้ย้ายเข้ามาเรียนในอาคารหลังนี้เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ โ รงเรียนได้รับงบประมาณเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บ าทก่อสร้างฝาผนัง ติดฝ้าเพดาน ติดบานประตู วันที่ ๑๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ วันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๐ นายคลาด ธ านินพงศ์ ค รูใหญ่ย้ายไปเป็นผู้ช่วยครูใหญ่ที่โรงเรียนวัดอัมพวัน อำเภอทุ่งสง ทางราชการได้แต่งตั้งนายแนบ คีรีนนท์ ม ารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ทางราชก ารแต่งตั้ง น ายอารมณ์ ส่งเสียง มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
             ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ โ รงเรียนได้จัดสร้างส้วม ขนาด ๓ ที่นั่ง และได้ซื้อที่ดินของนายสะ หมิดหวัง ป ระมาณ ๑ ไร่ เป็นเงิน ๑,๒๐๐บาท ขยายไปทางทิศใต้
             ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ไ ด้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง ขนาด ๖ x ๘ เ มตร ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ไ ด้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวอีก ๑ หลัง ขนาด ๖ x ๘ เมตร
             ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ไ ด้ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมอีก ๒ ห้อง และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน และทางราชการแต่งตั้งนายสมบัติ พลขันธ์ เป็นนักการภารโรง
            ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ไ ด้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่าง ๔ ห้องเรียน พร้อมติดฝ้าเพดาน
            ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ไ ด้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ สปช ๑๐๒ จำนวน ๑ หลัง ขนาด             
            ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ไ ด้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช ๖๐๑ / ๒๖ จำนวน ๔ ที่นั่ง เป็นเงิน ๓๔,๘๐๐ บาท
             ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ไ ด้รับงบประมาณก่อสร้างถังน้ำซีเมนต์ แบบ ฝ. ๓๐ พิเศษ เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท และได้รับงบ ประมาณก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท
วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๒ ทางราชการได้แต่งตั้งนายสุจินต์ สุดคิด มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ทางราชการได้แต่งตั้ง นางเกศชาฎา สุพรรณ มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ แทนนายสุจินต์ สุดคิดที่ย้ายออกไป วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม
              ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ นายไพโรจน์ โพธิ์ถาวร ย ้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และ นางเกศชาฎา สุพรรณ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ที่อื่น
นายมนตรี เจียรมาศ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่แทน เมื่อวันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์                     
                ปี พ.ศ. ๒๕๓๖วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ท างโรงเรียนได้รื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป. ๑ ก วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗  ทางโรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินจำนวน ๔ ไ ร่ ๑ ง าน ราคา ๒๐๐,๐๐๐ บ าท ซึ่งบริจาคเงินจัดซื้อโดย นายสัมพันธ์ ทองสมัคร นายมาโนชย์ วิชัยกุล นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ นายสุพรชัย สุกิจจามิน แ ละนายธรรมทัศน์ วิริยพล และในปีเดียวกันนี้ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ ก่อสร้างส้วมแบบ ส ปช ๖๐๑ / ๒๖ จำนวน ๖ ที่นั่ง ราคา ๑๓๕,๐๐๐ บาท 
                  ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ส ปช ๑๐๕ / ๒๙ ข นาด ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๑,๖๔๐,๐๐๐ บาทพ.ศ. ๒๕๓๙ ไ ด้รับงบประมาณสร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน ๑ ห้อง 
                    ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ไ ด้รับงบประมาณสร้างห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ห้อง และห้องวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ ห้อง พ.ศ. ๒๕๔๕ โ รงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายผู้นำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                     ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ทางราชการได้ย้ายและแต่งตั้งนายไพโรจน์ โพธิ์ถาวร ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘และแต่งตั้งนายสุธน เกิดมณี มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
                      ปี พ.ศ.๒๕๔๗ นายสุธน เกิดมณี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน 
                       ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบันมีผู้ช่วยผู้บริหาร ๑ คน คือนายสิทธิชัย ทองนุ่นปัจจุบันเปิดสอนระดับ ก่อนประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีพื้นที่เขตบริการ ๔ หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ ๓ ๔ ๘ และหมู่ที่ ๙ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น