24 พ.ค. 2555

๒๑/๐๕/๕๕


วัน จันทร์   ๒๑  พฤษภาคม ๒๕๕๕
๑.    เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑
 เวลา ๐๘..๓๐ น. ๐๙.๓๐ น.  เรื่อง พูดดีมีเสน่ห์
๓.   ช่วยคุณครู เขียนรายชื่อเด็กนักเรียนชั้น ป.๖ เรื่องแบบบันทึกสุขภาพของนักเรียน

ผลการปฏิบัติงาน
๑.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.  นักเรียนชั้น ม.๒/๑ตั้งใจเรียนทุกคน


ปัญหาและการแก้ไข
_

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น