19 พ.ค. 2555

๑๔/๐๕/๕๕


วัน จันทร์ ที่ ๑๔ `พฤษภาคม ๒๕๕๕
 กิจกรรม
๑.      ปฐมนิเทศนักเรียน
๒.    ประชุมครูและนักศึกษาฝึกสอน

ผลการปฏิบัติงาน
๑.      นักเรียนได้ทราบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของแต่ละช่วงชั้น และค่าเล่าเรียนของนักเรียนแต่ละช่วงชั้นรวมถึงการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละวันของนักเรียน
๒.    ได้ทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของนักเรียนในแต่ละวัน การจัดการเรียนการสอนของคุณครู การบริหารงบประมาณของโรงเรียน รวมไปถึงเงินออมของโรงเรียน และการเลือกห้องสอนสำหรับนักศึกษาฝึกสอน 


ปัญหาและการแก้ไข
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น