24 พ.ค. 2555

๒๒/๐๕/๕๕


วัน อังคาร  ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

 กิจกรรม
๑.  เข้าแถวเคารพธงชาติ
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนชั้น ม.๑/๒
 เวลา ๐๙.๓๐ น. ๑๐.๓๐ น.  เรื่อง คำพูดนั้น..สำคัญไฉน
                ๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนชั้น ป. ๓/๒ วิชาศิลปะ เวลา ๑๐: ๓๐ – ๑๑: ๓๐
๔. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒
 เวลา ๑๓.๓๐ น. ๑๔.๓๐ น.  เรื่อง พูดดีมีเสน่ห์
๕. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑
 เวลา ๑๔.๓๐ น. ๑๕.๓๐ น.  เรื่อง พูดดีมีเสน่ห์

ผลการปฏิบัติงาน
๑.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
๒.  นักเรียนชั้น ม.๒/๒และ ๒/๑  ตั้งใจเรียนทุกคน

ปัญหาและการแก้ไข
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น